สมุดสุขภาพพระสงฆ์

สนับสนุนโดย โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข